دبیرستان دوره دوم پسرانه

تحصیل در محیطی امن و با نشاط به همراه مشاوره های کاربردی ، 

ما معتقدیم برای جلوگیری از تجمیع فشار های روانی و درسی در سال ۱۲ام طی برنامه ۳ ساله ای مدون و هدفمند از سال ۱۰ام تلاش را آغاز کرده تا از تمرکز فشار های دوران تحصیل در مقطع متوسطه دوم برای پایه ی ۱۲امی ها کاسته و آن را در سال های ۱۰ام و ۱۱ام تقسیم کنیم.